NOVOSTI

Natječaj za direktora TZO Postira

Natječaj za direktora TZO Postira

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20 ), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 23. i 39. Statuta Turističke zajednice općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira 3/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Postira o raspisivanju Javnog natječaja za direktora Turističke zajednice općine Postira donesenoj na sjednici dana 16. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Postira raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor direktora Turističke zajednice općine Postira
na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora lokalne Turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. da zna jedan strani jezik,
4. da poznaje rad na osobnom računalu,
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica.

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19, 42/20).

III. Kandidat za direktora Turističke zajednice, osim ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, mora imati položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

IV. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom poštom na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA
Strančica 3
21410 Postira
s naznakom: Javni natječaj za direktora – NE OTVARATI

Valjanim prijavama smatrati će se one koje su poslane zaključno s datumom posljednjeg dana natječaja.

V. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:
• ime i prezime kandidata, OIB,
• adresu,
• broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
• naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj,
• specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
• vlastoručni potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:
1. životopis,
2. preslik osobne iskaznice ili domovnice,
3. dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
4. dokaz o traženom radnom iskustvu – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova,
5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument),
6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične
dokumentacije, vlastoručno potpisana Izjava o poznavanju rada na računalu ili drugi odgovarajući dokument),
7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica,
8. uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju) – ne starije od 3 mjeseca,
9. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u Turističkoj zajednici, ako ga ima,
10. preslik vozačke dozvole.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, biti će proveden intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja, koje imenuje Predsjednik Turističke zajednice. Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 5 dana od dana zaključenog Javnog natječaja.

VII. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Postira.

VIII. U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, Turistička zajednica općine Postira zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez posebnog obrazloženja.

IX. Obavijest o Javnom natječaju i tekst biti će objavljeni u dnevnim novinama 24 sata, na mrežnoj stranici Turističke zajednice općine Postira i oglasnoj ploči u centru Postira.

X. Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Javnog natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

XI. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZO POSTIRA
Siniša Marović, predsjednik

 

U Postirima, 5.5.2022. godine