NOVOSTI

Natječaj za stručnog suradnika TZO Postira

Natječaj za stručnog suradnika TZO Postira

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira, broj 3/20), sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice općine Postira, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/2022), direktorica Turističke zajednice općine Postira raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto stručni/a suradnik/ca u turističkom uredu Turističke zajednice općine Postira
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
(uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci)
(upražnjeno radno mjesto; početak rada 1. travnja 2023. godine)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22); u daljnjem tekstu; Pravilnik:

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;
 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);
 • pisana izjava o znanju rada na računalu;
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci od objave natječaja.

 

Opis poslova:

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– obavlja jednostavnije stručne poslove za turistički ured koje mu povjeri direktor,

– rukovodi administrativno – tehničkim i knjigovodstvenim poslovima,

– sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,

– sudjeluje na sjednicama skupštine turističkog vijeća u svojstvu zapisničara, ako direktor tako odredi,

– sudjeluje u pripremama materijala za sjednice skupštine i turističkog vijeća, ako direktor tako odredi,

– pruža potrebne informacije iznajmljivačima i prati novosti vezane uz iznajmljivanje smještaja,

– pruža sve potrebne informacije turistima,

– obavlja daktilografske poslove,

– obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri direktor.

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Valjanim prijavama smatrati će se one koje su poslane zaključno s datumom posljednjeg dana Javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, biti će proveden intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja. Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo preporučenom poštom na adresu:

Turistička zajednica općine Postira
Strančica 3
21410 Postira

s naznakom „Natječaj za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/CA –
u turističkom uredu Turističke zajednice općine Postira“
– NE OTVARAJ
 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

U slučaju da ni jedan kandidat ne bude odabran, Turistička zajednica općine Postira zadržava pravo u cijelosti poništiti Javni natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez posebnog obrazloženja.

Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu Javnog natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U Postirima, 4.1.2023. godine

Direktorica Turističke zajednice općine Postira
Ivana Jelinčić